Regulamin

Regulamin sklepu internetowego bialamateria.pl
z dnia 25.01.2022

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu bialamateria.pl
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego bialamateria.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod bialamateria.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Biała Materia a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod bialamateria.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod bialamateria.pl, prowadzony jest przez:
Biała Materia Jakub Boś
Ul. Franciszka Klimczaka 17 lok. 107, 02-797 Warszawa
NIP: 8551540340
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu bialamateria.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
3.4. Biała Materia może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Biała Materia za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Biała Materia.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Biała Materia.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową bialamateria.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Biała Materia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. W wyjątkowych okolicznościach Biała Materia zgadza się na wysyłkę poza granice kraju.
5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.4. Termin realizacji dostawy od dnia 21.01.2022 roku wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.5. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
5.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 27 1140 2004 0000 3702 8131 7770,
b) płatnością w systemie shopify.com,
c.) Płatności są obsługiwane przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887

przelewy24_logo_svg.svg__PID:e5ba7354-b4b4-4fe2-9edb-49bd3a7a0120

d.) Obsługujemy płatnościami kartą: VISA, MasterCard, Maestro International, Polskie przelewy, Apple Pay, Google Pay. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni roboczych i wysyłając je na adres (sklep@bialamateria.pl) podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Biała Materia, ul. Franciszka Klimczaka 17 lok. 107, 02-797 Warszawa.
7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
7.6. Środki zwracane są w 14-dniowym terminie liczonym od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zwrot-towaru-do-sklepu-internetowego-o-czym-trzeba-pamietac

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Biała Materia, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@bialamateria.pl. Biała Materia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Biała Materia podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić shopify.com o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@bialamateria.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5.Biała Materia zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Biała Materia z siedzibą przy ul. Franciszka Klimczaka 17 lok. 107, 02-797 Warszawa. Dane są zbierane w celu przetwarzania zamówienia oraz nadawaniu rabatu. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych Klienta wynika z możliwości wysłania Towaru oraz nadaniu rabatu.

XI. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Biała Materia a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Biała Materia a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Biała Materia.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

ADMINISTRACJA DANYCH OSOBOWYCH

• Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu bialamateria.pl lub innych kanałów komunikacji z Klientem jest firma Biała Materia z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 17 lok. 107, 02-797 Warszawa NIP 8551540340, REGON: 100723439, Klient może skontaktować się również mailowo: sklep@bialamateria.pl
• Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)(zwana dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz.1204 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO(zwane dalej: Danymi Osobowymi”)
• Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
• Dodatkowe szczegóły dotyczące Polityki prywatności, znajdują się na stronie bialamateria.pl w zakładce Polityka prywatności.
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
• Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie bialamateria.pl lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.
Możliwe cele zbierania Danych osobowych Klientów przez Administratora:
• Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży;
• Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;
Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Klientów:
• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowych ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępni zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji usługi dostawy, w szczególności imię i nazwisko odbiorcy, adres dostawy, numer telefonu lub adres e-mail.
• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowych ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta niezbędne do realizacji usługi płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
• Administrator może przetwarzać następujące Dane Osobowe Klientów:
Korzystających ze Sklepu internetowego: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego.
• Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.
Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego, w ramach innych kanałów komunikacji z klientem lub w Regulaminie.
• Klient ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich przetwarzania.
• Każdej osobie przysługuje możliwość realizacji uprawnień wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawienia i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
• Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
• Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
• Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klienta;
• Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.